logo

Μόνο για Μέλη

Όροι Συμμετοχής

Το Πρόγραμμα Μελών είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών.

Εγγραφή και ιδιότητα Μέλους

Προϋπόθεση για την εγγραφή Μέλους είναι η υποβολή προς την Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de της συμπληρωμένης αίτησης εγγραφής (με φυσική υποβολή ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de) και η καταβολή του ποσού συνδρομής που ορίζεται στα 2,30 Ευρώ (Δύο Ευρώ και τριάντα λεπτά χωρίς ΦΠΑ 19%) ανά ημέρα.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Η ελάχιστη διάρκεια της συνδρομής είναι ετήσια. Μετά τη λήξη της συνδρομής τους, όσα Μέλη επιθυμούν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη προσπάθειά μας και να απολαμβάνουν τα προνόμια των Μελών, έχουν τη δυνατότητα ανανέωσης, καταβάλλοντας το αντίστοιχο κόστος. Η συνδρομή δεν ανανεώνεται αυτόματα.

Από την ημερομηνία της εγγραφής, θα χορηγείται στον αιτούντα είτε άμεσα η οριστική Κάρτα Μέλους, είτε μία προσωρινή Κάρτα η οποία θα αντικαθίσταται από την οριστική Κάρτα Μέλους μόλις αυτή εκδοθεί από την Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de

Σε αναγνώριση της υποστήριξης των σκοπών της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de που επιτυγχάνεται μέσω της καταβολής της συνδρομής, το Μέλος δικαιούται να απολαμβάνει τα προνόμια Μελών.

Έκπτωση σε ελληνικές επιχειρήσεις που αναγράφονται στον κατάλογό μας.

Έκπτωση σε ελληνικές εκδηλώσεις που προτείνουμε κάθε Πέμπτη.

Δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις κληρώσεις που πραγματοποιούνται.

Δωρεάν είσοδο σε τουλάχιστον μία εκδήλωση ανά έτος.

Δωρεάν πρόσβαση σε άρθρα και θέματα για τους Έλληνες της Γερμανίας που δεν θα τα διαβάσετε πουθενά, σε κανένα site, διότι είναι δικής μας έρευνας και εδώ τα λέμε και τα γράφουμε όλα.

. Η ιδιότητα Μέλους στο Πρόγραμμα Μελών της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de και κάθε εν γένει δικαίωμα που απορρέει από αυτήν είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο. Απαγορεύεται αυστηρά στο Μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση της Κάρτας Μέλους σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Τα Μέλη του Προγράμματος Μελών της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de υποχρεούνται να επιδεικνύουν την Κάρτα Μέλους όποτε αυτή τους ζητηθεί, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση των προνομίων Μελών που τους έχουν καταστεί διαθέσιμα.

. Η Κάρτα Μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση εμπορικών ή χρηματικών συναλλαγών.

Κάθε Κάρτα Μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de και ο κάτοχος-Μέλος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτησή της. Σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας, ο κάτοχος θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στην Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de, ώστε να είναι εφικτή η ακύρωση και αντικατάστασή της. Η Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της Κάρτας της οποίας η απώλεια δεν έχει γνωστοποιηθεί προς αυτήν.

Η Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αντικαταστήσει με άλλα ή να καταργήσει οποιαδήποτε προνόμια Μελών ή και να διακόψει ή καταργήσει οποτεδήποτε εξ ολοκλήρου το Πρόγραμμα Μελών της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de ή επιμέρους κατηγορίες Μελών αυτού, έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών μέσω της ιστοσελίδας sfiga.de και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο (email, sms, ταχυδρομική επιστολή).

Η Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, οποιαδήποτε προνόμια Μελών του Προγράμματος Μελών της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de δεν είναι σε θέση να καταστούν διαθέσιμα στα Μέλη ή να υλοποιηθούν. Τα Μέλη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ορισμένα προνόμια (π.χ, ξεναγήσεις, ειδικές εκδηλώσεις κ.ά.) ενδέχεται να καθίστανται διαθέσιμα μόνο σε περιορισμένο αριθμό Μελών. Στην περίπτωση αυτή θα τηρείται σειρά προτεραιότητας των Μελών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού θέσεων.

Σε περίπτωση που η εγγραφή Mέλους λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de, το Μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της συνδρομής εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της εγγραφής, αποστέλλοντας σχετική επιστολή με συνημμένη την Κάρτα Μέλους στην ταχυδρομική διεύθυνση του Προγράμματος Μελών της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de.

Στην περίπτωση αυτή η Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de θα επιστρέφει στο πρώην Μέλος το ποσό της συνδρομής που έχει καταβάλει. Σε κάθε άλλη περίπτωση ακύρωσης της συνδρομής (και συνακολούθως της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μελών Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de) το ποσό της συνδρομής δεν επιστρέφεται.

Το ποσό της συνδρομής προορίζεται να συμβάλει στη λειτουργία και βιωσιμότητα της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de και καλύπτει δαπάνες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα γενικά έξοδα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων ειδικά σχεδιασμένων για την υποστήριξη της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de, τα διαχειριστικά έξοδα εγγραφής του Μέλους, τα έξοδα έκδοσης Κάρτας Μέλους, τα γενικά έξοδα λειτουργίας του Προγράμματος Μελών της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de και το ΦΠΑ. Για το λόγο αυτόν, το ποσό της συνδρομής που καταβλήθηκε σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται μερικώς ή ολικώς από τη Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de, δεν συμψηφίζεται ούτε ανταλλάσσεται.

Η Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de, που εδρεύει στην Στουτγάρδη, Postfach 103161, 70027 Stuttgart, θα συλλέξει και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος, για να εκδώσει την Κάρτα ή τις Κάρτες Μέλους της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de, να χορηγεί τα προνόμια που απορρέουν από την συμμετοχή του αιτούντος στο Πρόγραμμα Μελών της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de και γενικώς για να λειτουργεί το εν λόγω πρόγραμμα σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και τις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές και κανονισμούς της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de. Επίσης, κατόπιν της υποβολής της αίτησης, η Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος για να επικοινωνεί μαζί του μέσω email, SMS, τηλεφώνου και παραδοσιακού ταχυδρομείου σχετικά με τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de . Το Μέλος θα συνεχίσει να λαμβάνει τέτοιου είδους επικοινωνίες και μετά τη λήξη της ιδιότητας του Mέλους εκτός εάν το Μέλος ζητήσει να εξαιρεθεί από αυτές τις επικοινωνίες.

Η Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de δεν θα κοινοποιήσει σε κανέναν τρίτο τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από εταιρείες που παρέχουν στην Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de υπηρεσίες που σχετίζονται με την λειτουργία του Προγράμματος Μελών της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de (π.χ. διαφημιστικές εταιρείες), οι οποίες θα διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό και κατ εντολή της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de χωρίς κανένα δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν για δικό τους όφελος.

Η Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του Μέλους για όσο διαρκεί η συνδρομή του, καθώς και για μια εύλογη χρονική περίοδο κατόπιν αυτής λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες χρόνους παραγραφής και την υποχρέωση τήρησης αρχείων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων σας που διατηρεί η Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de, το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας (χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της) και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς επίσης και το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά παρακαλούμε επικοινωνήστε αποστέλλοντας αίτημα στην παραπάνω διεύθυνση ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sfiga.de@gmail.com.

Γενικοί Όροι

Οι όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μελών της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de, όπως εκάστοτε ισχύουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εγγραφής ή και της ανανέωσης και θα αναρτώνται αναλυτικά και στην ιστοσελίδα sfiga.de.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μελών της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα sfiga.de ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής.

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με το πρόγραμμα Πρόγραμμα Μελών της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Στουτγάρδης και σύμφωνα με το Γερμανικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Το παρόν αποτελεί την τελευταία έκδοση των όρων του Προγράμματος Μελών της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de με ισχύ από 01.02.2020 και διέπει εφεξής όλους τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Μελών της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de.

Τα Μέλη θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα της Παρέα & Γεύσεις | sfiga.de για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των άνω όρων.

Είμαστε Ανεξάρτητοι, Αδέσμευτοι και Αντικειμενικοί

Οι καλύτερες στιγμές είναι αυτές που μοιραζόμαστε.

Αυτό το τμήμα του site αναφέρεται και απευθύνεται μόνο στα μέλη του sfiga.de Μόνο όσοι έχουν εξουσιοδότηση εισόδου μπορούν να βλέπουν αυτό το περιεχόμενο. Στα μέλη που έχουν εγγραφεί έχει δοθεί ο κωδικός εισόδου.

PayPal Logo